PROCENA VREDNOSTI KAPITALA

Vrednost preduzeća jednaka je sadašnjoj vrednosti budućih koristi za njegove vlasnike. Racionalan kupac investira u kupovinu preduzeća samo ukoliko je sadašnja vrednost očekivanih koristi po osnovu vlasništva najmanje jednaka nabavnoj ceni za to vlasništvo. Obrnuto, racionalan prodavac neće prodati preduzeće ukoliko su očekivane koristi veće od ponuđene cene.

Procena vrednosti kapitala radi se na bazi finansijskih izveštaja i finansijske analize sa ciljem da se utvrdi i potvrdi vrednost i struktura kapitala. Procena vrednosti kapitala podrazumeva i poslove procene vrednosti imovine i obaveza preduzeća kako bi se utvrdila vrednost kapitala na određeni dan.

Uobičajene metode procene su:

  • Knjigovodstvena vrednost kapitala

  • Korigovana knjigovodstvena vrednost kapitala

  • Imovinska vrednost kapitala

  • Prinosna vrednost kapitala

  • Likvidaciona vrednost kapitala

Budući da svaka metoda procene vrednosti kapitala iskazuje drugačiju vrednost, procena se završava testom prihvatljivosti procenjene vrednosti kapitala, kako za sadašnjeg, tako i za budućeg vlasnika kapitala.

Kao konsultanti u ovoj oblasti mi vam možemo pružiti  pomoć pri:

  • Finansijskoj analizi koja obuhvata aktivu, pasivu, kao i pokretnu i nepokretnu imovinu

  • Izboru odgovarajuće metode za procenu

  • Utvrđivanju i potvrđivanju vrednosti i strukture kapitala, prema usvojenoj metodologiji

Hajde da sarađujemo

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama možete nas kontaktirati bilo kada.

KONTAKTIRAJTE NAS DANAS