ISO 50001

Sistemsko upravljanje energijom i tokovima energije, odnosno uspostavljanje sistema menadžmenta energijom, postali su trend i neophodnost savremenog poslovanja. Energija je od ključnog značaja za realizaciju procesa i može predstavljati jedan od najvećih troškova organizacije u svakodnevnom funkcionisanju, bez obzira na oblast poslovanja. Efikasna i efektivna upotreba energije u organizacijama postala je jedan od najznačajnijih elemenata konkurentnosti na globalnom tržištu.

Standard ISO 50001 pomaže organizacijama da uspostave efektivne upravljačke procese, povećaju energetsku efikasnost i racionalnije koriste energiju. Standard ne zahteva od organizacija da prihvate energetske ciljeve, koje neko drugi nameće, već ih jednostavno podstiče da uspostave odgovarajuće i efektivne procese upravljanja, kojima se postiže optimalna upotreba energije.

Koristi od sistema menadžmenta energijom su višestruke:

 • Usvajanje dobre prakse energetske efikasnosti

 • Stalno poboljšavanje energetske performanse organizacije

 • Smanjenje negativnog uticaja organizacije na životnu sredinu

 • Poboljšavanje imidža organizacije

 • Smanjenje troškova

Kao konsultanti u ovoj oblasti mi Vam možemo pružiti pomoć pri:

 • Definisanju konteksta, politike i ciljeva

 • Definisanju indikatora energetske performanse organizacije

 • Identifikaciji i proceni rizika po sistem menadžmenta energijom

 • Izradi kompletne dokumentacije koja se zahteva standardom ISO 50001 (nezavisno ili integrisano sa dokumentacijom drugih sistema menadžmenta)

 • Obuci o zahtevima standarda

 • Obuci za primenu dokumentacije sistema

 • Obuci za interne provere sistema

 • Sprovođenju internih provera

 • Pripremi za sertifikaciju sistema menadžmenta energijom

Hajde da sarađujemo

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama možete nas kontaktirati bilo kada.