ISO 45001

Većina kompanija se sa punim pravom fokusira na ostvarivanje profita, ali mnoge kompanije podcenjuju potencijalne troškove i druge nemerljive posledice koje mogu nastati u slučaju incidenata i vanrednih situacija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (OH&S).

Standard ISO 45001 definiše zahteve koje mora da ispuni svaka organizacija koja želi da uspostavi i sertifikuje svoj sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Razvijen je kao odgovor na potrebu država, institucija i organizacija, da na efikasan i sistematizovan način poboljšaju svoje performanse i ispune svoje OH&S obaveze. Uspostavljen sistem pruža objektivne dokaze o brizi za zaposlene i druge zainteresovane strane kada je reč o uslovima rada.

Koristi od sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu su višestruke:

 • Smanjenje rizika od narušavanja zdravlja pri realizaciji radnih aktivnosti

 • Usklađivanje sa zakonskom regulativom

 • Podizanje nivoa svesti i kompetentnosti

 • Poboljšavanje operativne kontrole

 • Povećavanje spremnosti za reagovanje u slučaju incidenata i vanrednih situacija

 • Smanjenje premija osiguranja

 • Poboljšavanje imidža organizacije

 • Olakšavanje merenja i monitoringa

Kao konsultanti u ovoj oblasti mi Vam možemo pružiti pomoć pri:

 • Definisanju konteksta, politike i ciljeva

 • Identifikaciji i proceni rizika po zdravlje i bezbednost na radu

 • Izradi kompletne dokumentacije koja se zahteva standardom ISO 45001 (nezavisno ili integrisano sa dokumentacijom drugih sistema menadžmenta)

 • Obuci o zahtevima standarda

 • Obuci za primenu dokumentacije sistema

 • Obuci za interne provere sistema

 • Sprovođenju internih provera

 • Pripremi za sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

Sertifikovan sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu će vam pomoći da umanjite OH&S rizike i na taj način ostvarite značajne uštede.

Hajde da sarađujemo

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama možete nas kontaktirati bilo kada.