ISO 37001

Mito predstavlja ozbiljan poslovni rizik u mnogim državama i delatnostima. Povećanje svesti o šteti koja je prouzrokovana podmićivanjem na nivou država, organizacija i pojedinaca, rezultirali su zahtevima da se na međunarodnom i nacionalnom nivou spreči primanje mita na efektivan način.

Standard ISO 37001 definiše zahteve koje mora da ispuni svaka organizacija koja želi da uspostavi i sertifikuje svoj sistem menadžmenta protiv mita. Od organizacija se zahteva da oformi nezavisnu funkciju za kontrolu usaglašenosti i da primene razne mere protiv primanja mita na način koji je usklađen sa vrstom i veličinom organizacije, kao i sa rizicima od podmićivanja s kojima je organizacija suočena. Pri saradnji sa poslovnim partnerima kod kojih je ustanovljen povišen nivo rizika od davanja ili primanja mita, organizacija mora da izvrši detaljnu pravnu analizu (due dilligence) i ustanovi eventualno postojanje sukoba interesa.

Koristi od sistema menadžmenta protiv mita su višestruke:

 • Smanjenje rizika od davanja ili primanja mita

 • Usklađivanje sa zakonskom regulativom

 • Podizanje nivoa svesti kod zaposlenih i afirmacija institucije uzbunjivanja u slučaju osnovane sumnje o davanju ili primanju mita

 • Povećanje kontrole u radu

 • Poboljšavanje imidža organizacije

 • Olakšavanje monitoringa, merenja i analize poslovnih rezultata

Kao konsultanti u ovoj oblasti mi Vam možemo pružiti pomoć pri:

 • Definisanju konteksta, politike i ciljeva

 • Identifikaciji i proceni rizika po davanje ili primanje mita

 • Izboru finansijskih i nefinansijskih upravljačkih mera protiv mita

 • Izradi kompletne dokumentacije koja se zahteva standardom ISO 37001 (nezavisno ili integrisano sa dokumentacijom drugih sistema menadžmenta)

 • Obuci o zahtevima standarda

 • Obuci za primenu dokumentacije sistema

 • Obuci za interne provere sistema

 • Sprovođenju internih provera

 • Pripremi za sertifikaciju sistema menadžmenta protiv mita

Hajde da sarađujemo

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama možete nas kontaktirati bilo kada.