ISO 26000 i IQNet SR 10

Društvena odgovornost predstavlja jedan od postulata savremenog poslovanja i važnu polaznu osnovu u strateškom postavljanju ciljeva organizacija. Uspešno ostvarenje ekonomskih ciljeva nije više opravdanje za negativne efekte na društvo i životnu sredinu. Od organizacija, kao dela društvene zajednice, traži se aktivna uloga u prevenciji i otklanjanju svih negativnih uticaja.

Međunarodni standard ISO 26000 – Guidance on social responsibility (Uputstvo o društvenoj odgovornosti) nastao je kao odgovor na potrebu primene međunarodno priznatih pravila u odnosu na ljudska prava, radna prava, etičko poslovanje i komuniciranje, zaštitu životne sredine i poštovanje zakonskih normi ponašanja. Ovaj standard ne podleže sertifikaciji jer ne sadrži zahteve, već daje uputstvo za prepoznavanje društvene odgovornosti u organizacijama, u sferi njihovog uticaja.

Kao podloga za uspostavljanje sistema menadžmenta društvenom odgovornošću, nastao je standard IQNet SR 10, kojim je data mogućnost organizacijama da smernice i preporuke iz standarda ISO 26000 implementiraju u svoje poslovanje, u okviru sistema menadžmenta društvenom odgovornošću, za koji je, u takvom obliku, moguće dobiti i zvaničnu potvrdu, u vidu međunarodno priznatog sertifikata.

Uspostavljen sistem menadžmenta društvenom odgovornošću može uticati na:

 • Kompetitivnost organizacije
 • Poboljšanje reputacije organizacije

 • Mogućnost organizacije da privuče i zadrži radnike, članove ili korisnike

 • Održavanje morala zaposlenih, njihovu posvećenost i produktivnost

 • Smanjenje operativnih troškova

 • Povećanje prodaje i prihoda

 • Poboljšanje odnosa sa drugim organizacijama

 • Generisanje inovacija

 • Poboljšanje prakse upravljanja rizicima u organizaciji

Kao konsultanti u ovoj oblasti mi Vam možemo pružiti pomoć pri:

 • Definisanju konteksta, politike i ciljeva

 • Definisanju kodeksa ponašanja (etičkog kodeksa) zaposlenih i organizacije

 • Identifikaciji uticaja organizacije na zainteresovane strane

 • Izradi kompletne dokumentacije koja se zahteva standardom IQNet SR 10 (nezavisno ili integrisano sa dokumentacijom drugih sistema menadžmenta)

 • Obuci o zahtevima standarda i  primenu dokumentacije sistema

 • Obuci za interne provere sistema i njihovo sprovođenje

Hajde da sarađujemo

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama možete nas kontaktirati bilo kada.