Početna Obuka Akreditacija laboratorija (LA)

Tara 2018

Sledeći ITC seminar je planiran za 01.10.-06.10.2018. Preuzmite program seminara i prijavu za seminar.

TUV

Akreditacija laboratorija (LA)

Seminar LA-1: Akreditacija laboratorija

Tip seminara Informativni
Namena seminara Organizacijama koje planiraju da izvrše akreditaciju svojih laboratorija za sopstvene potrebe i za pružanje usluga
Cilj seminara Upoznavanje učesnika sa zahtevima standarda i uputstava za akreditaciju laboratorija
Vreme trajanja 2 dana (13 - 15 časova)
Program
 • Potreba za akreditacijom laboratorije
 • Standardi i uputstva za akreditaciju; osnovni pojmovi i definicije
 • Organizacija i upravljanje (ovlašćenja i odgovornost, kadrovski, prostorni i kapacitivni uslovi)
 • Sistem kvaliteta, provera i pregledi (politika i ciljevi kvaliteta, dokumentacija, provere, preispitivanje i međulaboratorijska uporedna ispitivanja)
 • Osoblje (kompetentnost i obuka)
 • Smeštaj i radni uslovi
 • Oprema i referentni materijali (evidencija, tačnost, održavanje)
 • Sledljivost merenja i etaloniranja
 • Metode etaloniranja i ispitivanja
 • Rukovanje uzorcima
 • Evidencija (uspostavljanje, održavanje i čuvanje zapisa)
 • Atesti i izveštaji
 • Podugovaranje etaloniranja i ispitivanja
 • Nabavka i spoljne usluge (specifikacije, verifikacija)
 • Žalbe (reklamacije klijenata i korektivne mere)
 • Postupak akreditacije (ocena osposobljenosti laboratorije)

Seminar LA-1A: Akreditacija laboratorija ("work-shop")

Tip seminara Instruktivni
Namena seminara Organizacijama koje maju laboratorije koje planiraju da izvrše njihovu akreditaciju za sopstvene potrebe i za pružanje usluga
Cilj seminara Obuka i osposobljavanje učesnika za izradu dokumentacije neophodne za akreditaciju laboratorije
Vreme trajanja 2-3 dana (15 - 25 časova)
Potreban uslov
Odslušan seminar LA-1
Program
 • Standardi i uputstva relevantni za akreditaciju laboratorije
 • Osnove oblikovanja dokumentacije za akreditaciju laboratorija
 • Izbor i pravila rada timova za razradu dokumentacije neophodne za akreditaciju laboratorije
 • Praktičan rad grupa - timova na izradi odabranih dokumenata za akreditaciju laboratorije
 • Prezentacija rezultata rada grupa - timova