Početna O nama Politika kvaliteta

Tara 2018

Sledeći ITC seminar je planiran za 01.10.-06.10.2018. Preuzmite program seminara i prijavu za seminar.

TUV

Politika kvaliteta
Centar, na osnovama savremene opreme, dobre organizacije, sposobnih, stručnih i kreativnih kadrova i efikasnog sistema kvaliteta, u mogućnosti je da ostvari kvalitet proizvoda i usluga na nivou svetskih normi i/ili iskazanih zahteva korisnika. Praćenjem novih istraživačko-razvojnih i tržišnih tendencija, Centar svoju politiku kvaliteta koncipira putem:
  • istraživanja prilaza, postupaka i metoda analize potreba i zahteva tržišta sa aspekta kvaliteta,
  • strukture, količine, cene, roka i uslova isporuke,
  • razvoja novih proizvoda i novih usluga za potrebe poznatih i nepoznatih korisnika (stare i nove tržišne niše),
  • nabavke materijala od proverenih i odabranih dobavljača,
  • izbora proverenih i kompetentnih izvođača poslova,
  • stalnog unapređenje partnerskih odnosa sa dobavljačima, podizvođačima i korisnicima proizvoda i usluga,
  • stalnog unapređenje procesa rada koji obezbeđuje kvalitet proizvoda i usluga za klasu boljih u odnosu na konkurenciju,
  • sprovođenja internih i eksternih provera sistema kvaliteta,
  • stručnog osposobljavanja kadrova i
  • stvaranja motivacionog miljea kroz podizanje svesti o potrebi unapređenja kvaliteta proizvoda i usluga.
Sistem kvaliteta, saglasno zahtevima standarda ISO 9001, ostvaruje se putem izrađenih, usaglašenih i prihvaćenih dokumenata sistema kvaliteta: Poslovnika o kvalitetu, postupaka i uputstava, pri čemu su zapisi dokaz primene sistema kvaliteta. Korisnici dokumentacije su dužni da se pridržavaju i da primenjuju propisanu dokumentaciju sistema kvaliteta, pri čemu svojom kreativnošću, daju doprinos unapređenju procesa rada. Stalno prikupljanje, obrada i analiza podataka i informacija, su osnova za blagovremeno izvođenje preventivnih i korektivnih mera. Izvedene mere unapređuju procese rada i uvećavaju poslovne rezultate Centra, ali ne na štetu korisnika i kvaliteta proizvoda i usluga. Učesnici u procesu rada Centra se obavezuju da razvijaju kulturu kvaliteta i imidž Centra i da na svojim radnim mestima izvršavaju zadatke u duhu utvrđene politike kvaliteta.